รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตามปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2) และคณะ

Chart รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ Chart Chart Chart Chart Chart Chart Chart Chart Chart
คณะ จำนวนนักศึกษาตามปีการศึกษา
2550255125522553255425552556
รวม10,38510,07810,36110,97410,96611,57312,716
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1,1929769841,1177891,1351,081
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน423498581720814875897
คณะบริหารธุรกิจ4,3273,7153,5163,5203,4483,5324,048
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี97193291372446386416
คณะวิศวกรรมศาสตร์2,2022,3812,4592,4772,4192,3212,516
คณะศิลปศาสตร์332342398559713844916
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ434401390378384438503
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น173317423532514507534
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1,2051,2551,3191,2991,4391,5351,805
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557