รายงานเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายจำแนกตามปีการศึกษา

Chart รายงานเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายจำแนกตามปีการศึกษา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557