รายงานเปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามปีการศึกษา

ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ. (http://www.job.mua.go.th)
Chart รายงานเปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามปีการศึกษา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557