รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2556 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 64 466 68 598
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 64 466 68 598
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 5 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 121 22 155
อาจารย์
49 339 46 434

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2556 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 64 466 68 598
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 28 8 45
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 5 11
อาจารย์
9 21 3 33
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 31 31
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 1
อาจารย์
29 29
คณะบริหารธุรกิจ 3 80 13 96
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 3 37
อาจารย์
3 46 10 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 52 14 70
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 1 16
อาจารย์
4 37 13 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 92 19 123
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 17 7 25
อาจารย์
11 75 12 98
คณะศิลปศาสตร์ 7 77 9 93
รองศาสตราจารย์
1 1 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 21 5 27
อาจารย์
4 54 4 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 21 22
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 21 22
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 13 22 4 39
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 6 1 13
อาจารย์
7 16 3 26
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 63 1 78
รองศาสตราจารย์
2 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 21 25
อาจารย์
10 40 1 51
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557