รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2556

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 5 13 4 23 45
นักศึกษาทั้งหมด 140 207 734 1081
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 24 2 4 31
นักศึกษาทั้งหมด 283 343 271 897
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 1 4 80 10 1 96
นักศึกษาทั้งหมด 140 3193 715 4048
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 4 2 56 4 4 70
นักศึกษาทั้งหมด 291 125 416
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 1 10 4 100 123
นักศึกษาทั้งหมด 279 2237 2516
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 34 26 7 18 93
นักศึกษาทั้งหมด 307 609 916
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 17 5 22
นักศึกษาทั้งหมด 503 503
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 3 11 1 2 9 13 39
นักศึกษาทั้งหมด 534 534
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 7 6 7 11 4 2 41 78
นักศึกษาทั้งหมด 257 1548 1805
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557