รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 3 3 5682 6522 12204 58 77 135 117 257 374 5860 6856 12716
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 798 143 941 58 77 135 2 3 5 858 223 1081
วิชาชีพครู
58 77 135 58 77 135
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
130 77 207 130 77 207
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
102 27 129 102 27 129
วิศวกรรมอุตสาหการ
242 25 267 242 25 267
วิศวกรรมเครื่องกล
204 7 211 204 7 211
วิศวกรรมโยธา
8 1 9 8 1 9
วิศวกรรมไฟฟ้า
93 6 99 93 6 99
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
19 19 19 19
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 3 5 2 3 5
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 312 527 839 16 42 58 328 569 897
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
64 221 285 64 221 285
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
107 176 283 107 176 283
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
141 130 271 141 130 271
การสื่อสารการตลาด
16 42 58 16 42 58
คณะบริหารธุรกิจ 1051 2831 3882 31 135 166 1082 2966 4048
การจัดการ
142 446 588 12 53 65 154 499 653
การจัดการทั่วไป
7 16 23 7 16 23
การตลาด
177 299 476 8 8 177 307 484
การสอบบัญชี
11 44 55 11 44 55
การเงิน
45 256 301 2 13 15 47 269 316
ธุรกิจระหว่างประเทศ
22 74 96 22 74 96
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32 108 140 32 108 140
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 10 13 3 10 13
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
14 81 95 14 81 95
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
32 43 75 32 43 75
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
356 331 687 356 331 687
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 17 28 11 17 28
การตลาดและการขาย
4 28 32 4 28 32
การบัญชี
189 1067 1256 10 45 55 199 1112 1311
การจัดการด้านโลจิสติกส์
13 27 40 13 27 40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 201 215 416 201 215 416
วิทยาการคอมพิวเตอร์
62 34 96 62 34 96
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
108 87 195 108 87 195
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
31 94 125 31 94 125
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 2245 220 2465 43 5 48 2291 225 2516
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
242 37 279 242 37 279
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
263 30 293 263 30 293
วิศวกรรมอุตสาหการ
436 43 479 436 43 479
วิศวกรรมเครื่องกล
368 8 376 368 8 376
วิศวกรรมโยธา
84 22 106 84 22 106
วิศวกรรมไฟฟ้า
465 15 480 7 1 8 472 16 488
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
60 34 94 60 34 94
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
1 1 1 1
วิศวกรรมการจัดการซ่อมบำรุง
11 2 13 11 2 13
วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
1 1 1 1
วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
1 1 1 1
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
144 11 155 144 11 155
ช่างยนต์
2 2 2 2
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
170 18 188 170 18 188
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
36 4 40 36 4 40
คณะศิลปศาสตร์ 224 692 916 224 692 916
การท่องเที่ยว
86 228 314 86 228 314
การโรงแรม
75 220 295 75 220 295
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
41 166 207 41 166 207
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
16 46 62 16 46 62
ภาษาไทยประยุกต์
6 32 38 6 32 38
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 229 274 503 229 274 503
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
32 84 116 32 84 116
สถาปัตยกรรม
26 32 58 26 32 58
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
171 158 329 171 158 329
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 163 371 534 163 371 534
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
18 51 69 18 51 69
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
29 88 117 29 88 117
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
53 61 114 53 61 114
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
63 171 234 63 171 234
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 459 1249 1708 25 72 97 484 1321 1805
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
29 145 174 29 145 174
อาหารและโภชนาการ
204 522 726 9 44 53 213 566 779
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
89 206 295 13 10 23 102 216 318
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
49 92 141 3 18 21 52 110 162
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
10 73 83 10 73 83
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
78 211 289 78 211 289
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557