รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2556 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานเผยแพร่ 5
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1081
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 207
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 129
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 267
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 211
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 9
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 99
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี 19
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปริญญาโท 5
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 135
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 897
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 285
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 283
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี 271
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการตลาด ปริญญาโท 58
คณะบริหารธุรกิจ 4048
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 588
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี 476
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี 301
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 140
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 13
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 95
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี 75
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 687
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 28
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดและการขาย ปริญญาตรี 32
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 523
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการด้านโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 40
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 65
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป ปริญญาโท 23
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท 8
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน ปริญญาโท 15
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี ปริญญาโท 55
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การสอบบัญชี ปริญญาตรี 55
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 733
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 96
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 416
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 96
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 195
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี 125
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2516
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 279
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 293
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 479
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 376
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 106
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 480
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการซ่อมบำรุง ปริญญาตรี 13
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 155
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 8
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ปริญญาโท 40
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 94
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปริญญาตรี 188
คณะศิลปศาสตร์ 916
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 314
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ปริญญาตรี 295
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 207
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร ปริญญาตรี 62
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยประยุกต์ ปริญญาตรี 38
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 503
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 116
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 329
หลักสูตรภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 58
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 534
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 69
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 117
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปริญญาตรี 114
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี 234
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1805
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 726
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 295
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 141
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี 289
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาโท 53
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 23
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาโท 21
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ปริญญาตรี 83
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 174
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557