รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 77.5
รายได้จากการเรียนการสอน 22.5
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557