รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.9% 23.2% 23.3% 13.0% 10.6%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 50.5% 26.1% 13.2% 3.8% 6.5%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 100%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557