รายงานสถิติการศึกษา

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและประเมินผล กองนโยบายและแผน โทร. 02-6285211

ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2548
สรุปสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2548
หลักสูตร
ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2548
บุคลากร (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ปี 2548
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2548
ตารางที่ 3 ร้อยละของคุณวุฒิครู จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2548
นักศึกษาเข้าใหม่
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่สายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
นักศึกษาทั้งสิ้น
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น สายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นสายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
ผู้สำเร็จการศึกษา
ตารางที่ 1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
งบประมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ จำแนกตามวิทยาเขต และประเภทงบ ปี 2548
ตารางที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ จำแนกตามผลผลิตและหมวดรายจ่าย ปี 2548
ตารางที่ 3 จำนวนเงินงบประมาณผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามวิทยาเขตและประเภทงบ ปี 2548
ตารางที่ 4 จำนวนเงินงบประมาณผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามผลผลิตและหมวดรายจ่าย ปี 2548

ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549)
สรุปสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2549
หลักสูตร
ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2549
บุคลากร (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ปี 2549
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2549
ตารางที่ 3 ร้อยละของคุณวุฒิครู จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2549
นักศึกษาเข้าใหม่
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่สายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 5 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ หลักสูตรปริญญาโท จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
นักศึกษาทั้งสิ้น
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น สายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นสายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 5 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น หลักสูตรปริญญาโท จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
ผู้สำเร็จการศึกษา
ตารางที่ 1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทย์-สังคม จำแนกตามวิทยาเขตและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทย์-สังคม จำแนกตามกลุ่มวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวส. จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
ตารางที่ 4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548
งบประมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ จำแนกตามวิทยาเขต และประเภทงบ ปี 2549
ตารางที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ จำแนกตามผลผลิตและหมวดรายจ่าย ปี 2549
ตารางที่ 3 จำนวนเงินงบประมาณผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามวิทยาเขตและประเภทงบ ปี 2549
ตารางที่ 4 จำนวนเงินงบประมาณผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามผลผลิตและหมวดรายจ่าย ปี 2549

ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2550 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550)
สรุปสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2550
หลักสูตร
ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550
บุคลากร (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ปี 2550
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2550
ตารางที่ 3 ร้อยละของคุณวุฒิครู จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2550
นักศึกษาเข้าใหม่
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ จำแนกตามคณะ และหลักสูตร ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่สายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ จำแนกตามคณะ และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2550
นักศึกษาทั้งสิ้น
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น จำแนกตามคณะ และหลักสูตร ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นสายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น จำแนกตามคณะ และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2550
ผู้สำเร็จการศึกษา
ตารางที่ 1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะ หลักสูตร และเพศ ปีการศึกษา 2549
ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549
งบประมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต ปี 2550
ตารางที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2550

ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551)
สรุปสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2551
หลักสูตร
ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2551
บุคลากร (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ปี 2551
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2551
ตารางที่ 3 ร้อยละของคุณวุฒิครูประจำ จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2551
นักศึกษาเข้าใหม่
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ จำแนกตามคณะ และหลักสูตร ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่สายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ จำแนกตามคณะ และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551
นักศึกษาทั้งสิ้น
ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น จำแนกตามคณะ และหลักสูตร ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นสายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2551
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น จำแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551
ผู้สำเร็จการศึกษา
ตารางที่ 1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์-สังคม จำแนกตามคณะ หลักสูตร และเพศ ปีการศึกษา 2550
ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2550
งบประมาณ
ตารางที่ 1 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต ปี 2551
ตารางที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2551

ข้อมูลสถิติการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557