ข้อมูลภาวะการมีงานทำงานของบัณฑิต

ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (www.job.mua.go.th) และจากการสำรวจข้อมูลจากบัณฑิตโดย กองพัฒนานักศึกษา
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลปีการศึกษา 2553

ข้อมูลปีการศึกษา 2552

ข้อมูลปีการศึกษา 2551

ข้อมูลปีการศึกษา 2550

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557