รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2556 จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และเพศ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557