รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และเพศ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557