สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 33
ศิษย์เก่า 47
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 78
บุคคลทั่วไป 30
รวม 188

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.89
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.9
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.94
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.98
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.91
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.89
รวม 2.92

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 17.02% (32) 57.98% (109) 22.34% (42) 2.66% (5)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 17.02% (32) 57.98% (109) 22.87% (43) 2.13% (4)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 21.28% (40) 52.66% (99) 24.47% (46) 1.6% (3)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 27.66% (52) 45.74% (86) 23.94% (45) 2.66% (5)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 24.47% (46) 44.68% (84) 28.72% (54) 2.13% (4)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 18.09% (34) 55.32% (104) 24.47% (46) 2.13% (4)
รวม 20.92% 52.39% 24.47% 2.22%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557