สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 33
ศิษย์เก่า 47
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 77
บุคคลทั่วไป 30
รวม 187

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.9
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.9
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.94
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.99
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.91
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.9
รวม 2.92

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 17.11% (32) 58.29% (109) 21.93% (41) 2.67% (5)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 17.11% (32) 58.29% (109) 22.46% (42) 2.14% (4)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 21.39% (40) 52.94% (99) 24.06% (45) 1.6% (3)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 27.81% (52) 45.99% (86) 23.53% (44) 2.67% (5)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 24.6% (46) 44.39% (83) 28.88% (54) 2.14% (4)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 18.18% (34) 55.61% (104) 24.06% (45) 2.14% (4)
รวม 21.03% 52.58% 24.15% 2.23%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557