สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 1
ศิษย์เก่า 6
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 7
บุคคลทั่วไป 1
รวม 15

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.67
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.6
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.8
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.67
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.67
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 3
รวม 2.73

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 6.67% (1) 53.33% (8) 40% (6) 0% (0)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 6.67% (1) 53.33% (8) 33.33% (5) 6.67% (1)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 13.33% (2) 60% (9) 20% (3) 6.67% (1)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 6.67% (1) 60% (9) 26.67% (4) 6.67% (1)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 13.33% (2) 40% (6) 46.67% (7) 0% (0)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 26.67% (4) 46.67% (7) 26.67% (4) 0% (0)
รวม 12.22% 52.22% 32.22% 3.33%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557