สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 1
ศิษย์เก่า 6
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 6
บุคคลทั่วไป 2
รวม 15

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.8
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 3.13
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.73
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 3.07
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 3.13
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.73
รวม 2.93

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 13.33% (2) 53.33% (8) 33.33% (5) 0% (0)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 26.67% (4) 60% (9) 13.33% (2) 0% (0)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 20% (3) 40% (6) 33.33% (5) 6.67% (1)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 20% (3) 66.67% (10) 13.33% (2) 0% (0)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 26.67% (4) 60% (9) 13.33% (2) 0% (0)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 26.67% (4) 33.33% (5) 26.67% (4) 13.33% (2)
รวม 22.22% 52.22% 22.22% 3.33%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557