แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ
ความทันสมัยของข้อมูล
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และปัญหาของการใช้บริการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557