สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 33
ศิษย์เก่า 49
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 81
บุคคลทั่วไป 30
รวม 193

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.89
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.88
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.93
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.96
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.91
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.89
รวม 2.91

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 16.58% (32) 58.55% (113) 22.28% (43) 2.59% (5)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 16.58% (32) 56.48% (109) 24.87% (48) 2.07% (4)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 20.73% (40) 53.37% (103) 24.35% (47) 1.55% (3)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 26.94% (52) 45.08% (87) 25.39% (49) 2.59% (5)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 23.83% (46) 45.08% (87) 29.02% (56) 2.07% (4)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 17.62% (34) 55.44% (107) 24.87% (48) 2.07% (4)
รวม 20.38% 52.33% 25.13% 2.16%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557