สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 33
ศิษย์เก่า 50
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 82
บุคคลทั่วไป 30
รวม 195

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.88
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.86
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.92
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.95
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.9
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.88
รวม 2.9

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 16.41% (32) 57.95% (113) 22.56% (44) 3.08% (6)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 16.41% (32) 55.9% (109) 25.13% (49) 2.56% (5)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 20.51% (40) 53.33% (104) 24.1% (47) 2.05% (4)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 26.67% (52) 44.62% (87) 26.15% (51) 2.56% (5)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 23.59% (46) 45.13% (88) 29.23% (57) 2.05% (4)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 17.44% (34) 55.38% (108) 25.13% (49) 2.05% (4)
รวม 20.17% 52.05% 25.38% 2.39%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557