สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สถิติผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน
นักศึกษา 33
ศิษย์เก่า 50
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 81
บุคคลทั่วไป 30
รวม 194

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

4 = ดีมาก | 3 = ดี | 2 = พอใช้ | 1 = ควรปรับปรุง
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย
ความทันสมัยของข้อมูล 2.89
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 2.87
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 2.93
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 2.96
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 2.9
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 2.88
รวม 2.91

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งตามระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของข้อมูล 16.49% (32) 58.25% (113) 22.68% (44) 2.58% (5)
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล 16.49% (32) 56.19% (109) 25.26% (49) 2.06% (4)
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 20.62% (40) 53.61% (104) 24.23% (47) 1.55% (3)
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 26.8% (52) 44.85% (87) 25.77% (50) 2.58% (5)
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ 23.71% (46) 44.85% (87) 29.38% (57) 2.06% (4)
รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ 17.53% (34) 55.15% (107) 25.26% (49) 2.06% (4)
รวม 20.27% 52.15% 25.43% 2.15%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557