ความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการดีมากดีพอใช้ควรปรับปรุง
1. ความทันสมัยของข้อมูล
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ และปัญหาของการใช้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจ

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการนักศึกษา (14)บุคลากร (49)ผู้บริหาร (54)บุคคลทั่วไป (17)รวม (134)
รวม3.602.652.763.282.87
1. ความทันสมัยของข้อมูล3.502.632.833.532.92
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล3.502.762.813.242.92
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้3.572.672.803.242.89
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ3.862.552.613.002.77
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่3.502.652.653.412.84
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ3.642.652.833.292.91