ความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการดีมากดีพอใช้ควรปรับปรุง
1. ความทันสมัยของข้อมูล
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ และปัญหาของการใช้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจ

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการนักศึกษา (14)บุคลากร (50)ผู้บริหาร (56)บุคคลทั่วไป (17)รวม (137)
รวม3.602.652.743.282.86
1. ความทันสมัยของข้อมูล3.502.642.803.532.91
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล3.502.742.823.242.91
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้3.572.682.793.242.88
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ3.862.542.593.002.75
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่3.502.642.633.412.82
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ3.642.662.823.292.91