ความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการดีมากดีพอใช้ควรปรับปรุง
1. ความทันสมัยของข้อมูล
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ และปัญหาของการใช้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจ

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายการนักศึกษา (14)บุคลากร (52)ผู้บริหาร (57)บุคคลทั่วไป (17)รวม (140)
รวม3.602.632.743.282.85
1. ความทันสมัยของข้อมูล3.502.622.813.532.89
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล3.502.732.823.242.91
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้3.572.652.793.242.87
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ3.862.562.583.002.75
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่3.502.622.613.412.80
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ3.642.632.823.292.89