คู่มือการใช้งานระบบ

การเข้าใช้ระบบจะต้องทำการเข้าระบบโดยการตรวจสอบรหัสผ่านในแต่ละหน่วยงาน โดยไปที่เมนู เข้าระบบ
จะการเข้าใช้ระบบภายใน จะต้องทำการเข้าระบบโดยการตรวจสอบรหัสผ่านในแต่ละหน่วยงาน โดยไปที่เมนู เข้าระบบ

หากต้องการเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการ ให้ไปที่ปุ่ม เพิ่มกิจกรรม
หากต้องการเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการ ให้ไปที่ปุ่ม เพิ่มกิจกรรม

จะปรากฎหน้าต่างแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลกิจกรรม เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มบันทึก หน้าต่างแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลกิจกรรม

หากต้องการแก้ไขกิจกรรมหรือโครงการ สามารถดูกิจกรรมได้โดยเลือก ปีงบประมาณ ผลผลิต และหน่วยงาน หากต้องการแก้ไขกิจกรรมหรือโครงการ สามารถดูกิจกรรมได้โดยเลือก ปีงบประมาณ ผลผลิต และหน่วยงาน

เมื่อพบกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม แก้ไข เพื่อเปิดหน้าต่างแบบฟอร์แก้ไขข้อมูล เมื่อพบกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม แก้ไข เพื่อเปิดหน้าต่างแบบฟอร์แก้ไขข้อมูล

คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้ ประเภทของผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
Password View Edit Modify Grant
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ผู้รับบริการ right access
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สำนักงานอธิการบดี ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สำนักประกันคุณภาพ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
ศูนย์การจัดการความรู้ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองศิลปวัฒนธรรม ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองกลาง ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองคลัง ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองนโยบายและแผน ผู้ติดตามผล right access right access right access right access right access
กองบริหารงานบุคคล ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองประชาสัมพันธ์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
กองพัฒนานักศึกษา ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะศิลปศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะบริหารธุรกิจ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
 • View
  ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล
 • Password
  ผู้ใช้จะมีรหัสเพื่อเข้าใช้ระบบ
 • Edit
  ผู้ใช้มีสิทธิในการใส่ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเฉพาะคณะหรือหน่วยงานตนเอง
 • Modify
  ผู้ใช้มีสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทุกคณะหรือหน่วยงาน
 • Grant
  ผู้ใช้มีสามารถ สร้างผู้ใช้อื่นๆ และมอบสิทธิในการจัดการต่างๆ

คำอธิบายของสีในการแจ้งเตือน

คำอธิบาย ไม่มีข้อมูล เทียบกับแผน
น้อยกว่า 50 % น้อยกว่า 75 % มากกว่า 125 % มากกว่า 150 %
งบแผ่นดินจ่ายจริง (บาท)
งบรายได้จ่ายจริง (บาท)
งบเงินอื่นจ่ายจริง (บาท)