แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
คณะบริหารธุรกิจ
ชุดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าวิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,065,000.00 1,059,300.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
โครงการวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 ฉบับ 2 ฉบับ แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 320,000.00 149,139.00
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 94.80% % รายได้ 22,000.00 3,235.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ MBA
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ทำหนังสือขอปรับแผนจากผู้เข้าร่วม 350 คน ปรับเป็น 200 คน
ปริมาณ 200 คน 220 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.80% % รายได้ 150,000.00 149,675.25
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,275,000.00 1,265,810.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
ชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:เงินกันเหลื่อมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 7,200,000.00 0.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องฟอกอากาศ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 70,000.00 70,000.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 360,000.00 349,890.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 33,000.00 32,956.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องขัดพื้นขนาดแปรงขัด 16 นิ้ว
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 25,000.00 17,976.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องขัดพื้นขนาดแปรงขัด 18 นิ้ว
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 56,000.00 37,557.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องตัดกิ่งไม้
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 18,000.00 12,500.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 12,000.00 8,500.00
เวลา 12 เดือน 12 เดือน เงินอื่น - -
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 15,000.00 12,893.50
เวลา 12 12 เดือน เงินอื่น - -
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง CEO ที่ดีเป็นอย่างไร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 177 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.20% % รายได้ 20,000.00 11,264.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาด
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 52 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 95.40% % รายได้ 120,000.00 111,707.78
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาภายในประเทศ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 110 คน 45 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84.80% % รายได้ 30,000.00 25,190.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการยุคใหม่
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 120 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84.80% % รายได้ 54,000.00 56,499.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 60 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.20% % รายได้ 250,000.00 49,200.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สากล
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 170 คน 50 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 89.20% % รายได้ 28,000.00 3,612.50
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับขีดการเขียนบทความวิจัยและบทความอยู่ในระดับสูงด้วยChange Management อยู่ในระดับสูงด้วย Change Management
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 110 คน 200 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.80% % รายได้ 300,000.00 96,300.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 22 คน 19 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.66% % รายได้ 185,000.00 147,225.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 38 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.40% % รายได้ 98,000.00 97,565.95
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสู่การปฏิบัติงาน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 95 คน 42 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87.00% % รายได้ 420,000.00 177,126.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 42 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.40% % รายได้ 58,000.00 758.63
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 150 คน 50 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82.80% % รายได้ 145,400.00 106,048.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 90 คน 57 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.80% % รายได้ 124,600.00 124,572.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 24 คน 150 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84.00% % รายได้ 25,000.00 22,924.49
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องปัญหาการจัดการธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 150 คน แผ่นดิน 30,000.00 30,000.00
คุณภาพ 82% 82.00% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการจัดการสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1000 คน 1000 คน แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00
คุณภาพ 82% 88.00% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจต้นแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 41 คน แผ่นดิน 85,000.00 85,000.00
คุณภาพ 82% 93.00% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานอกชั้นเรียน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน 25,500.00 25,400.00
คุณภาพ 82% 92.20% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาด้านจริยธรรมของนักการตลาด
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 700 853 แผ่นดิน 150,000.00 104,375.00
คุณภาพ 82% 80.80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 110 คน แผ่นดิน 20,000.00 11,530.00
คุณภาพ 82% 83.75% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1000 1013 แผ่นดิน 90,000.00 86,000.00
คุณภาพ 82% 86.80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการนัดพบสถานประกอบการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1000 1013 แผ่นดิน 25,000.00 25,000.00
คุณภาพ 82% 83.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 46 คน 32 คน แผ่นดิน 80,000.00 80,000.00
คุณภาพ 82% 98% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะศิลปศาสตร์
รถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 คัน 1 คัน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,400,000.00 1,355,000.00
เวลา - - เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 35 คน แผ่นดิน 31,500.00 31,500.00
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในโลกอาชีพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 130 คน แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00
คุณภาพ 82% 84% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 900 คน 35 คน แผ่นดิน 35,500.00 35,500.00
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 60 คน แผ่นดิน 20,000.00 20,000.00
คุณภาพ 82% 86% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมความรู้ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 36 คน 40 คน แผ่นดิน 90,000.00 82,696.72
คุณภาพ 82% 83% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 206 คน 157 คน แผ่นดิน 250,000.00 190,145.50
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 60 คน แผ่นดิน 40,000.00 38,074.50
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสุขภาพด้วยโยคะ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88% % รายได้ 12,000.00 9,600.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมการทำสื่อเพื่อการนำเสนอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81% % รายได้ 10,000.00 9,900.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการกีฬาและนันทนาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 77% % รายได้ 25,000.00 25,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมความรู้ "การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ประยุกต์"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 70 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ 30,000.00 28,786.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพบุคลากร สายสนับสนุน"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 35 คน 35 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 83% % รายได้ 100,000.00 82,165.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 17 คน 12 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 89% % รายได้ 50,000.00 48,109.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 28 คน 14 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ 100,000.00 68,675.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนและทำงานร่วมกัน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 41 คน 35 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ 212,400.00 202,115.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร * (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 31 คน 31 คน แผ่นดิน 10,743,200.00 7,302,144.39
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทร - เอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 ทุน 3 ทุน แผ่นดิน 563,600.00 563,600.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
ปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานทะเบียนวัดผล (อาคาร 2)
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 รายการ 1 รายการ แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,628,540.00 0.00
เวลา - - เงินอื่น - -
ก่อสร้างถนนบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 รายการ 1 รายการ แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,997,400.00 1,997,000.00
เวลา - - เงินอื่น - -
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 1,000,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด % รายได้ - -
เวลา 7 เดือน 7 เดือน เงินอื่น - -
ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดรายจ่าย:งบบุคลากร
หมายเหตุ:-
ปริมาณ - - แผ่นดิน - 31,821,097.76
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดรายจ่าย:งบดำเนินงาน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ - - แผ่นดิน - 2,268,963.86
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร *
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ - - แผ่นดิน 85,684,900.00 87,231,798.40
คุณภาพ - - % รายได้ - 33,688,233.59
เวลา - - เงินอื่น - -