แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
กองประชาสัมพันธ์
(เพิ่ม) โครงการอบรมวิชาชีพจากความต้องการภาคประชาชน มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 30 คน 35 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 98 % รายได้ 6,500.00 6,500.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 46 แผ่นดิน 91,920.00 91,920.00
คุณภาพ 82% 90.22 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 27,000.00 27,000.00
คุณภาพ 82% 90.58 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 32,000.00 32,000.00
คุณภาพ 82% 83.25 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 41 แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 86 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 แผ่นดิน 60,000.00 60,000.00
คุณภาพ 82% 83 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะบริหารธุรกิจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 73 แผ่นดิน 110,000.00 110,000.00
คุณภาพ 82% 85.7 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 64 แผ่นดิน 110,000.00 110,000.00
คุณภาพ 82% 91.5 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 36 แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00
คุณภาพ 82% 87.2 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 60 แผ่นดิน 150,000.00 150,000.00
คุณภาพ 82% 85 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 103 แผ่นดิน 102,800.00 102,800.00
คุณภาพ 82% 84.3 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 แผ่นดิน 25,000.00 25,000.00
คุณภาพ 82% 91.8 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่องOne Person One Website (OPOW)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 แผ่นดิน 25,000.00 25,000.00
คุณภาพ 82% 92.6 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 42 แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00
คุณภาพ 82% 89.73 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 48 แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00
คุณภาพ 82% 81.59 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิจัย"
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 45 คน 30 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84.91 % รายได้ 60,500.00 60,500.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 44 คน 40 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85.19 % รายได้ 60,000.00 28,735.29
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้กับกลุ่มชุมชนมุสลิม จังหวัดระนอง
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 4 คน 4 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 200,000.00 200,000.00
การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 35 แผ่นดิน 60,000.00 59,996.00
คุณภาพ 82% 93.42 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงา
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 39 คน 36 แผ่นดิน 100,000.00 99,832.78
คุณภาพ 82% 91.11 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นx
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 24 แผ่นดิน 100,000.00 99,716.00
คุณภาพ 82% 91.84 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
เทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E-mail)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 26 แผ่นดิน 39,600.00 39,561.46
คุณภาพ 82% 88.68 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
(เพิ่ม)โครงการอบรม CATA Reveres Engineering
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 20 คน 20 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82 % รายได้ 49,500.00 49,500.00
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะศิลปศาสตร์
โครงการเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 แผ่นดิน 20,000.00 20,000.00
คุณภาพ 82% 92 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 31 แผ่นดิน 25,000.00 25,000.00
คุณภาพ 82% 93.6 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86 % รายได้ 10,000.00 10,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 42 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 94 % รายได้ 12,000.00 12,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 20 คน 30 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 94 % รายได้ 12,000.00 12,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 50 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 96 % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92 % รายได้ 5,000.00 5,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบ
โครงการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 180,000.00 180,000.00
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 70 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.11% % รายได้ 80,000.00 80,000.00
เวลา 8 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โครงการอบรมวิชาชีพดอกกุหลาบจากเศษวัสดุเหลือใช้
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 10 คน 10 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.67% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 0.00 0.00
โครงการอบรมวิชาชีพดอกบัว "วันวิชาขบูชา"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 10 คน 10 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 0.00 0.00
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 222,000.00 222,000.00
การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 34 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 150,000.00 150,000.00
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 308 แผ่นดิน 515,700.00 467,303.62
คุณภาพ 82% 86.17 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 130 คน 130 แผ่นดิน 300,000.00 265,577.54
คุณภาพ 82% 85.89 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 274 แผ่นดิน 500,000.00 301,191.60
คุณภาพ 82% 83.03 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 226 แผ่นดิน 350,000.00 304,329.43
คุณภาพ 82% 91.2 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 77 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.58 % รายได้ 10,000.00 5,423.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 55 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.9 % รายได้ 10,000.00 7,470.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.50 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 129,000.00 128,990.50
การถ่ายทอดเทคโนโลยีพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนตลาดน้ำ (กระถาง จากแหนฉากกั้นห้องจากเศษขวดแก้ว อาหารฮาลาล ใส้กรอกเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อ)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 80 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.7% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 150,000.00 149,973.28
การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 160 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.88% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 250,000.00 250,000.00
โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 200,000.00 200,000.00
คุณภาพ 82 % 93.81 % % รายได้ - -
เวลา 11 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 250,000.00 250,000.00
คุณภาพ 82 % 92.25 % % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 250,000.00 250,000.00
คุณภาพ 82 % 85.69 % % รายได้ - -
เวลา 6 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 250,000.00 250,000.00
คุณภาพ 82 % 97.03 % % รายได้ - -
เวลา 6 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 500 คน 500 คน แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 90.6% % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ1
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 15 คน 39 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.66 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 26,600.00 26,600.00
โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 250 คน 190 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87.56 % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 126,000.00 182,400.00
หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 ชุด 228 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 44,080.00 44,080.00
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โครงการฝึกอบรม “การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น”
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 30 แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00
คุณภาพ 82% 92 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรม “Animation เบื้องต้น”
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 25 แผ่นดิน 30,000.00 30,000.00
คุณภาพ 82% 80.31 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรม “อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ”
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 33 แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00
คุณภาพ 82% 90.6 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 443,000.00 443,000.00
การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 537 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 89% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 300,000.00 300,000.00
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการสารวัตรทหารบท (ปีที่2)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 242 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 250,000.00 250,000.00
หมู่บ้านเผือกหอม
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 150 คน 150 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 93.20% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 215,000.00 215,000.00
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท.อำเภอชะอำ จ.เพชรบูรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 85 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.60% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น 146,000.00 146,000.00
โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา )
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 115 แผ่นดิน 400,000.00 400,000.00
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า"
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 17 แผ่นดิน 53,300.00 53,300.00
คุณภาพ 82% 84 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)"
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 แผ่นดิน 62,000.00 62,000.00
คุณภาพ 82% 84 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 32 แผ่นดิน 59,000.00 59,000.00
คุณภาพ 82% 87 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 26 แผ่นดิน 58,000.00 58,000.00
คุณภาพ 82% 89 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 27 แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00
คุณภาพ 82% 86 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น"
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 30 แผ่นดิน 58,000.00 58,000.00
คุณภาพ 82% 88 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 27 แผ่นดิน 54,080.00 54,080.00
คุณภาพ 82% 87 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 23 แผ่นดิน 35,000.00 35,000.00
คุณภาพ 82% 88 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00
คุณภาพ 82% 87 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 44 แผ่นดิน 95,000.00 95,000.00
คุณภาพ 82% 92.23 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 45 แผ่นดิน 95,000.00 78,292.46
คุณภาพ 82% 88.01 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 101,000.00 101,000.00
คุณภาพ 82% 91.2 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 42 แผ่นดิน 95,000.00 95,000.00
คุณภาพ 82% 90 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 95,000.00 95,000.00
คุณภาพ 82% 99.25 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมช่วยการผลิต (CAM)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 28 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87 % รายได้ 65,000.00 57,780.07
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 28 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86 % รายได้ 58,000.00 57,520.94
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วย Hot Runner
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 30 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88 % รายได้ 40,000.00 39,589.69
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการตัดเชื่อมโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 31 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.2 % รายได้ 38,000.00 37,728.43
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นในงานดูแลรักษาเครื่องจักร
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 27 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87.28 % รายได้ 38,000.00 37,865.11
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 26 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 83.79 % รายได้ 53,500.00 52,286.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -