แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
กองกลาง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้่จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 108,500 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 107,000 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 34,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 108,500 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 107,000 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 8,500.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้่จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 108,500 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 107,000 บาท
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 66,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
วิทยุสื่อสาร
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 4 เครื่อง 4 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 26,000.00 25,996.72
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องดูดฝุ่น
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 15,000.00 12,305.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
รถยนต์ประจำตำแหน่ง
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 คัน 1 คัน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,100,000.00 890,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 250 คน 520 คน แผ่นดิน 100,000.00 68,325.00
คุณภาพ 82% 89% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บและทำลายเอกสาร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 99 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.61% % รายได้ 100,000.00 46,873.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองคลัง
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 128 คน 128 คน แผ่นดิน 21,126,400.00 25,667,396.13
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (C-GP)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 45 คน 46 คน แผ่นดิน 19,500.00 19,500.00
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารสินทรัพย์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:แผนเดิม 106 คน ขอปรับเป็น 120 คน
ปริมาณ 120 คน 106 คน แผ่นดิน 400,000.00 359,587.00
คุณภาพ 82% 88.33% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองนโยบายและแผน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 100,000.00 99,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (20 หน้า/นาที)
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 เครื่อง 3 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 36,000.00 28,248.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 85,000.00 82,818.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดและกำหนด ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ตามแผน 106 คน ขอปรับเป็น 146 คน แผนจำนวนเงิน 400,000 ขอปรับ 777,000 บาท
ปริมาณ 146 คน 144 คน แผ่นดิน 777,000.00 736,000.00
คุณภาพ 82% 81.25% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองบริหารงานบุคคล
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 49 คน 49 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 8,204,000.00 8,204,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญา
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 6 ทุน 6 ทุน แผ่นดิน 386,600.00 386,600.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 35,000.00 30,923.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทีมงานกับการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 230 คน 161 คน แผ่นดิน 700,000.00 474,316.00
คุณภาพ 82% 79% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้า สำนักงาน คณบดี หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สถาบัน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 63 คน 52 คน แผ่นดิน 33,000.00 16,860.00
คุณภาพ 82% 95.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 50 คน 0 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 0 % รายได้ 65,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การบริการงานบุคคลลูกจ้างประจำตามระบบใหม่
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการเดิม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริการบุคคลระบบแท่ง แผน 78,000 คน 600 ปรับเป็น 15,400 คน 120 คน
ปริมาณ 120 คน 105 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80.20% % รายได้ 15,400.00 29,004.49
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 75 คน 234 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80.80% % รายได้ 75,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจำปี 53
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ งบแผ่นดิน 167,000 งบรายได้ 700,000 เป็น 867,000 บาท รวมรายจ่าย 715,820.03 บาท
ปริมาณ 160 คน 166 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 71.60% % รายได้ 700,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 56 คน แผ่นดิน 280,000.00 241,889.00
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐาน Competency
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โคงการเดิมชื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดสมรรถนะ แผน 73 คนปรับ 765 คน แผน 380,000 บาท ขอปรับ 187,400 บาท
ปริมาณ 765 คน 417 คน แผ่นดิน 187,400.00 88,516.41
คุณภาพ 82% 73% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจำปี 53 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:แผน 45 คน ขอปรับเป็น 157 คน แผนงบแผ่นดิน 900,000 บาท ขอปรับเป็น 167,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ รวมงบรายได้ 700,000 บาท เป็น 867,000 บาท รวมรายจ่าย 715,820.03 บาท
ปริมาณ 157 คน 166 คน แผ่นดิน 167,000.00 0.00
คุณภาพ 82% 71.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองประชาสัมพันธ์
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 8,000.00 7,704.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ชุดแบตเตอรีกล้องวิีดีโอ
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 5,000.00 4,922.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
การ์ดบันทึกข้อมูล ขนาด 1 GB
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 อัน 1 อัน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 7,000.00 6,955.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ชุดไฟถ่ายรูปครบชุด
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 39,590.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกขนาด 18 นิ้ว X 24 นิ้ว
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 65,000.00 64,842.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการอบรมอาชีพจากความต้องการภาคประชาชน มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 30 คน 35 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 98% % รายได้ 6,500.00 6,500.00
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเปลี่ยนป้ายไตรวิชั่น มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 500,000.00 479,360.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการผลิต VCD Presentation มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 รายการ 1 รายการ แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 120,000.00 117,700.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ แฟ้ม,การ์ด,ของระลึก,สมุด แฟ้ม,การ์ด,ของระลึก,สมุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 1,000,000.00 905,123.80
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 1,400,000.00 1,400,000.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 ตอน 30 ตอน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 1,900,000.00 1,900,000.00
เวลา 12 ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัด 5 กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 จดหมายข่าว มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 6,000 เล่ม 6,000 เล่ม แผ่นดิน 150,000.00 147,660.00
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัด 5 กิจกรรม กิจกรรมที่ 4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3,000 แผ่น 3,000 แผ่น แผ่นดิน 50,000.00 48,150.00
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัด 5 กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ป้าย 1 ป้าย แผ่นดิน 68,500.00 66,875.00
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัด 5 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 5,000 แผ่น 5,000 แผ่น แผ่นดิน 50,000.00 48,150.00
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการงานประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัด 5 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 15,000 เล่ม 15,000 เล่ม แผ่นดิน 481,500.00 481,500.00
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองพัฒนานักศึกษา
จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึงขนาด 150
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 110,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 109,942.50 บาท
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 7,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 110,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 109,942.50 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 48,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์สี A3
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 3 รายการ เท่ากับ 110,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 109,942.50 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 55,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 90 คน 58 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 66.60% % รายได้ 250,000.00 190,397.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 55 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84.40% % รายได้ 200,000.00 178,126.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 90 คน 50 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 200,000.00 187,210.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 90 คน 0 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 200,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการกีฬาภายนอก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 43 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 400,000.00 151,320.00
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 62 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90% % รายได้ 250,000.00 163,020.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร "นักศึกษาดีเด่น"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 45 คน 39 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.67% % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 43 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85.20% % รายได้ 900,000.00 895,937.86
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบองค์การและสโมสรนักศึกษา มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 92 คน 87 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 54.85% % รายได้ 400,000.00 296,143.84
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1500 คน 906 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 51.80% % รายได้ 503,000.00 503,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 26 "ราชมงคลเกมส์"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 260 คน 263 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 2,500,000.00 1,503,101.94
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 230 คน 188 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 1,500,000.00 1,234,316.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 58 คน แผ่นดิน 62,000.00 80,159.00
คุณภาพ 82% 66.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 65 คน 65 คน แผ่นดิน 150,000.00 137,310.00
คุณภาพ 82% 83.80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 74 คน แผ่นดิน 300,000.00 247,792.00
คุณภาพ 82% 64.53% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 107 คน แผ่นดิน 100,000.00 99,826.50
คุณภาพ 8 84.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" ปีงบประมาณ 2553
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 61 คน แผ่นดิน 300,000.00 274,005.00
คุณภาพ 82% 86% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 6,000 คน 87,990 แผ่นดิน 300,000.00 287,996.02
คุณภาพ 82% 81.46% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3500 คน - แผ่นดิน 60,000.00 -
คุณภาพ 82% - % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการราชมงคลพระนครพบสถานประกอบการ ครั้งที่ 4
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2,000 คน 2,200 คน แผ่นดิน 60,000.00 53,031.08
คุณภาพ 82% 73.20% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กองวิเทศสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานการลงทุนไทย-จีน นิคม อุตสาหกรรมสิบสองปันนาและคุนหนิง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 15 คน 15 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 478,250.00 478,250.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์(ภาคอังกฤษ)เพื่อเผพแพร่และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ กิจกรรมที่ 3 จัดทำ E-brochure ภาษาจีน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:กิจกรรมจัด 3 ครั้ง ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามแผน 250,000 บาทยอดค่าใช้จ่ายรวม 71,101.50 บาท
ปริมาณ 1,000 แผ่น 1,000 แผ่น แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 100,000.00 0.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ กิจกรรมที่ 2 จัดทำ e-brochure
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:กิจกรรมจัด 3 ครั้ง ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามแผน 250,000 บาท ยอดค่าใช้จ่ายรวม 71,101.50 บาท
ปริมาณ 1,000 แผ่น 1,000 แผ่น แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 70,000.00 0.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์(ภาคอังกฤษ)เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 จัดทำ Newsletter
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:กิจกรรมจัด 3 ครั้ง ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามแผน 250,000 บาท ยอดค่าใช้จ่ายรวม 71,101.50 บาท
ปริมาณ 1,200 ฉบับ 1,200 ฉบับ แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 80,000.00 0.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศ กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 75 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 75% % รายได้ 602,000.00 29,800.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศ กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในประเทศญี่ปุ่นและ/หรือประเทศอินเดียและหรือสาธารณรัฐประชาชนลาว
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 10 คน 22 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 598,000.00 167,947.88
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัด 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 (1.2) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและหรือประเทศเกาหลี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 1 (1.2) ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามแผน 496,000 บาท ยอดค่าใช้จ่ายรวม 457,320.27 บาท
ปริมาณ 11 คน 300 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 496,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัด 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 (1.1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในสาธารณรัฐประชาชนและหรือประเทศเกาหลี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 1 (1.1) ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามแผน 496,000 บาท ยอดค่าใช้จ่ายรวม 457,320.27 บาท
ปริมาณ 10 คน 300 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 496,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชุมนานาชาติ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 119 คน แผ่นดิน 400,000.00 362,577.40
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 49,755.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 28,000.00 27,820.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 37,000.00 36,808.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 หลัง 1 หลัง แผ่นดิน 30,000,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
กล้องถ่ายวิดีโอ DVD
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 60,000.00 58,850.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายสำหรับงานประมวล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 33,000.00 32,100.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในสายการศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 8 คน 7 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85% % รายได้ 211,200.00 174,300.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 130 คน 178 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 83.50% % รายได้ 80,000.00 31,225.81
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 65 คน 67 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 73.05% % รายได้ 350,000.00 41,930.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนรายย่อย (SME)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 265 คน 280 คน แผ่นดิน 80,000.00 73,906.05
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 20 คน 15 คน แผ่นดิน 80,000.00 17,650.00
คุณภาพ 82% 83.55% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 18 คน 16 คน แผ่นดิน 80,000.00 19,415.00
คุณภาพ 82% 84.05% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องชั่งไฟฟ้า แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 6 รายการเท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 60,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องกำเนิดสัญญาณ
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 6 รายการเท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 4 เครื่อง 4 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 60,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ออสซิลโลสโคป
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 6 รายการเท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 3 เครื่อง 3 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 90,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ชุดทดลองสมดุลของแรง
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 6 รายการเท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 2 ชุด 2 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เทสลามิเตอร์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 6 รายการเท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 2 ตัว 2 ตัว แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 130,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เลเซอร์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้ัจ่าย 6 รายการ เท่ากับ 480,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 470,000 บาท
ปริมาณ 2 ตัว 2 ตัว แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 90,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 35,000.00 35,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาสือ่การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ - ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. เครื่อง HPLC
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ฯ รวม 2 รายการ รวมค่าใช้จ่ายแผน 5,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,950,000 บาท
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 2,700,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ รวม 2 รายการ รวมค่าใช้จ่ายแผน 5,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,950,000 บาท
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 2,300,000.00 -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านดูงาน/ฝึกอบรม เรื่อง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 30 คน 32 คน แผ่นดิน 600,000.00 600,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 60 คน 31 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 77.60% % รายได้ 20,300.00 20,300.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ -ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3. ครุภัณฑ์กลุ่มวิชาชีพฟิสิสิกส์และการประยุกต์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 1,500,000.00 1,498,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 2 ทุน 2 ทุน แผ่นดิน 1,310,000.00 128,500.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์แก่คณาจารย์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 44 คน 41 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 79.70% % รายได้ 60,000.00 58,052.68
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การให้การปรึกษาปัญหาวัยรุ่น"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86% % รายได้ 83,000.00 79,150.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:เดิมโครงการชื่อ โครงการการฝึกอบรมอาชีวะอนามัยในสถานประกอบการ เดิมแผน 6 คน ขอปรับเป็น 300 คน
ปริมาณ 300 คน 362 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 72.79% % รายได้ 36,000.00 36,000.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาบุคลิกาภพความเป็นผู้นำของนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 207 คน 61 คน แผ่นดิน 80,000.00 79,150.45
คุณภาพ 82% 79.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเตรียมประสบการณ์ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 64 คน 62 คน แผ่นดิน 100,000.00 99,985.44
คุณภาพ 82% 84.84% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมโปรแกรม GSP สำหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน 81,600.00 78,862.00
คุณภาพ 82% 94.80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
การอบรมสัมมนาในเชิงปฏิบัการเรื่อง ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 180 คน 180 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ 28,400.00 26,029.28
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 8 ทุน 8 ทุน แผ่นดิน 3,242,000.00 1,542,603.94
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 6 ทุน 6 ทุน แผ่นดิน 3,468,000.00 1,163,515.48
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ค่าสมาชิกภาพสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 คน 1 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 25,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการนักศึกษา IACSTE T้hailand
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 4 คน 4 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 150,000.00 120,911.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 หลัง 1 หลัง แผ่นดิน 24,592,000.00 20,408,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ปรับปรุงพื้นที่สาขาเทคโนโลยีการลิตเครื่องมือ
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 หลัง 1 หลัง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 392,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ตู้สาขาโทรศัพท์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,000,000.00 679,500.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA Lumer
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 17 เครื่อง 17 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 408,000.00 407,456.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษ A3
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 90,000.00 89,987.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงาน
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 ชุด 30 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 990,000.00 946,950.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการทดลอง Drive + Control
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลื่อมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 6,000,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 10 คน 14 คน แผ่นดิน 1,475,000.00 1,965,521.52
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 10 คน 13 คน แผ่นดิน 1,500,000.00 1,435,485.30
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดฝึกนิวแมติกส์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 5,800,000.00 5,741,500.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 116 คน 81 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82.60% % รายได้ 522,222.00 419,105.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - EDM Wire Cut
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน 4,200,000.00 4,190,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - เครื่องสร้างต้นแบบชินงานแม่พิมพ์เครื่อง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 3,500,000.00 3,494,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - เครื่องหล่อดูดสูญญากาศแบบมีแรงดัน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 1,800,000.00 1,690,600.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัมนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีกระบวนการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 10 คน 13 คน แผ่นดิน 1,350,000.00 1,103,300.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 1,000,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 172 คน 172 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.75% % รายได้ 900,000.00 807,065.16
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 50 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.20% % รายได้ 159,540.00 159,540.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 116 คน 50 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82.40% % รายได้ 200,000.00 197,541.65
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงาน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 32 คน 32 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ 200,000.00 89,367.20
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการนำเสนอระดับมืออาชีพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 15 คน แผ่นดิน 120,000.00 8,000.00
คุณภาพ 82% 87.80% % รายได้ - -
เวลา 4 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดทำสื่อการสอนสำหรับนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 182 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 50,000.00 48,150.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดการความรู้ให้กับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 30 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.40% % รายได้ 50,000.00 30,898.00
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 70 คน 0 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 0 % รายได้ 200,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:จัด 2 หลักสุตร 1. หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าทำงาน (TOEIC)
ปริมาณ 40 คน 70 คน แผ่นดิน 120,000.00 60,948.00
คุณภาพ 82% 81.50% % รายได้ - -
เวลา 4 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบ
ตุ้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ตู้ 1 ตู้ แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 26,000.00 24,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
วิทยุสื่อสาร
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 13,000.00 12,626.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
กล้องดิจิตอล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 39,964.50
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการแนะแนวสัญจร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.75% % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 8 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 43 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.60% % รายได้ 50,000.00 45,751.63
เวลา 11 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 114 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ 50,000.00 12,993.67
เวลา 7 เดื่อน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ สื่อ ปชส. สื่อ ปชส. แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 80,000.00 49,643.72
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์ "Product Design Camp"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 33 คน 40 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.61% % รายได้ 50,000.00 43,377.10
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 50 คน 150 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 92.45% % รายได้ 10,000.00 0.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการผลิตสื่อการสอนวิชาชีพด้านการออกแบบ ระบบ 2 ภาษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ สื่อการสอน สื่อการสอน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 91.52% % รายได้ 20,000.00 2,782.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 35 คน 29 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87.91% % รายได้ 20,000.00 -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนานักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 35 คน 20 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.25% % รายได้ 50,000.00 6,000.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาความรู้จากภายนอก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 31 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 84% % รายได้ 250,000.00 203,451.00
เวลา 7 เดื่อน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 150,000.00 89,625.59
คุณภาพ 82% 92.20% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 15 คน 15 คน แผ่นดิน 80,000.00 73,836.75
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 2 ทุน 2 ทุน แผ่นดิน 1,300,000.00 195,907.93
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 14,000.00 13,740.94
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ้คสำหรับงานทั่วไป
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 26,500.00 25,894.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
หุ่นฟิตติงหญิงเต็มตัว
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 1 ตัว 1 ตัว แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 เครื่อง 3 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 99,000.00 96,300.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 37,000.00 36,900.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ (18 หน้า/นาที)
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 2 เครื่อง 2 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 18,000.00 17,498.78
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการพิมพ์แบบแพค
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 360,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 700,000.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งทอและแฟชั่น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 20 คน 29 คน แผ่นดิน 1,300,000.00 829,427.10
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 4,000,000.00 3,478,995.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85% % รายได้ 100,000.00 96,618.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน แผ่นพับ,โปสเตอร์ ฯลฯ แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 350,000.00 188,045.08
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 53 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.90% % รายได้ 15,000.00 9,600.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 49 คน แผ่นดิน 180,000.00 151,536.25
คุณภาพ 82% 92.16% % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 419 คน แผ่นดิน 120,000.00 114,833.56
คุณภาพ 82% 97.24% % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการกราฟิกดีไซน์สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 1,072,500.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 760,200.00 0.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ฯ เงินกันเหลือมปี
ปริมาณ 13 ชุด 13 ชุด แผ่นดิน 1,107,300.00 1,099,995.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 2 ทุน 2 ทุน แผ่นดิน 2,800,000.00 571,023.12
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 หลัง 1 หลัง แผ่นดิน 89,484,000.00 20,482,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ขนาดเลเซอร์ ขาวดำ แบบ Network
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 34,000.00 33,800.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
กล้องดิจิตอล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ตัว 1 ตัว แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 27,820.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี A3
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 140,000.00 97,744.50
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย 2
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ห้อง 1 ห้อง แผ่นดิน 6,000,000.00 5,406,600.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการสร้างมาตรฐานอาหารไทยเพื่อครัวไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 12 คน 14 คน แผ่นดิน 1,350,000.00 2,055,996.50
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาคณะกรรมการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเย็บ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 15 คน 14 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 78.57% % รายได้ 40,000.00 39,955.55
เวลา 7 เดื่อน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 95 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 90,000.00 80,051.00
เวลา 7 เดื่อน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาเครือข่ายแนะแนว
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 274 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 40,000.00 39,476.00
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 130 คน 80 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86% % รายได้ 60,000.00 59,840.00
เวลา 9 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 75 คน 75 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 83.28% % รายได้ 100,000.00 72,505.00
เวลา 9 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 25 คน 25 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.06% % รายได้ 50,000.00 49,999.00
เวลา 9 คน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:2 ครั้ง 70 คน
ปริมาณ 70 คน 100 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 89.88% % รายได้ 800,000.00 704,116.00
เวลา 8 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (English for all)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 83.96% % รายได้ 100,000.00 96,839.72
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:4 ครั้ง 150 คน
ปริมาณ 150 คน 326 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 75.67% % รายได้ 100,000.00 99,999.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 250 คน 285 คน แผ่นดิน 200,000.00 198,498.50
คุณภาพ 82% 71.40% % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการบูรณาการเรียนการสอนเชิงก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 50 คน แผ่นดิน 300,000.00 273,161.82
คุณภาพ 82% 91.26% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ทุน 1 ทุน แผ่นดิน 2,030,000.00 440,334.43
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ปรัปปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 3,4,5
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 หลัง 1 หลัง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 99,000.00 84,760.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็นแบบถังคว่ำ
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 4 ชุด 4 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 29,600.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกผังเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 58 คน 45 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.20% % รายได้ 261,400.00 241,220.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ - - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน 1 เดือน เงินอื่น - -
โครงการ Funny Day "First Aid For Aids"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 300 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 85.40% % รายได้ 46,300.00 46,296.21
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 250 คน 250 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 76% % รายได้ 22,000.00 18,670.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 45 คน 45 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.40% % รายได้ 7,200.00 7,125.00
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ทำผลงานทางวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:2 ครั้ง 30 คน ปรับ 3 ครั้ง 10 คน
ปริมาณ 10 คน 12 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ 22,000.00 21,888.09
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 12 คน 9 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87% % รายได้ 50,120.00 50,120.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 500 คน 514 คน แผ่นดิน 73,000.00 72,850.00
คุณภาพ 82% 84.05% % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 30,000.00 29,540.46
คุณภาพ 82% 82% % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 80,000.00 79,999.50
คุณภาพ 82% 86.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปี 2553-2556)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 60 คน แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00
คุณภาพ 82% 85% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 8 คน 12 คน แผ่นดิน 750,000.00 748,626.18
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - ชุดอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 4,000,000.00 3,969,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ - - แผ่นดิน 257,565,700.00 264,715,840.52
คุณภาพ - - % รายได้ 85,001,450.00 101,139,387.44
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 1,000,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด % รายได้ - -
เวลา 7 เดือน 7 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 3,400,000.00 3,365,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
ศูนย์การจัดการความรู้
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ เท่ากับ 66,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 60,776 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 48,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการบริหารจัดการความรู้สุ่การปฏิบัติ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 8 คน 10 คน แผ่นดิน 80,000.00 79,000.55
คุณภาพ 8 82% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ 1 โครงการ แผ่นดิน 500,000.00 500,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ครุภัณฑ์ฟืนยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ห้อง 1 ห้อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 480,000.00 470,800.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องปรินเตอร์และสแกนเนอร์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 70,000.00 69,731.90
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องโทรสาร
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 18,000.00 17,976.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนา
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 70,000.00 68,159.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ตู้เหล็กบานเลือนทึบ
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ เท่ากับ 42,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 35,070.32 บาท
ปริมาณ 4 ตู้ 4 ตู้ แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 22,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ชั้นเหล็กเก็บอุปกรณ์
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ เท่ากับ 42,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 35,070.32 บาท
ปริมาณ 2 ชุด 2 ชุด แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการมหกรรมต้นแบบเครื่องจักรครึ่งราคา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 66 คน 500 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ 30,000.00 11,753.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบต้นข้อมูลและการจัดทำสารสนเทศเพื่องานวิจัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 136 คน 43 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 81.80% % รายได้ 35,000.00 14,734.60
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม National Research Project Management (NRPM)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 50,000.00 48,700.00
คุณภาพ 82% 87.80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1,000 เล่ม 1,500 เล่ม แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ 300,000.00 212,600.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการวิจัยสัญจร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 53 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.60% % รายได้ 150,000.00 137,509.48
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87.94% % รายได้ 500,000.00 288.09
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 500 คน 521 คน แผ่นดิน 500,000.00 448,369.09
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 120 คน 500 คน แผ่นดิน 300,000.00 264,915.90
คุณภาพ 82% 60% % รายได้ - -
เวลา 6 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:จัด 2 ครั้ง
ปริมาณ 30 ผลงาน,3,200 เล่ม/ปี 30 ผลงาน, 3,200 เล่ม/ปี แผ่นดิน 350,000.00 329,637.60
คุณภาพ 82% ไม่มีประเมิน % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
สำนักประกันคุณภาพ
เครื่องโทรสาร
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:รวมค่าใช้จ่าย 2 รายการ เท่ากับ 66,000 บาท ยอดรวมจ่ายจริง 60,776 บาท
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 18,000.00 0.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล
หมวดรายจ่าย:งบลงทุน
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 เครื่อง 1 เครื่อง แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 33,000.00 32,998.80
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำเอกสารคุณภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 35 คน 0 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 0 % รายได้ 100,000.00 -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ เรื่อง การบริการจัดการภาครัฐ (PMQA ) สายสนับสนุน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:แผนเดิม 35 คน ขอปรับเป็น 91 คน ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 91 คน 82 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90% % รายได้ 80,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอปรับแผน 35 คน เป็น 88 คน ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 88 คน 72 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 88.40% % รายได้ 90,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ยกเลิก
ปริมาณ 500 คน 0 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 0 % รายได้ 195,500.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร : ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 55 คน 52 คน แผ่นดิน 150,000.00 125,599.00
คุณภาพ 82% 89.40% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารคุณภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 55 คน 33 คน แผ่นดิน 180,000.00 144,553.62
คุณภาพ 82% 89.40% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ฯ
ปริมาณ 8 ทุน 8 ทุน แผ่นดิน 900,000.00 871,910.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการค่าลิขสิทธิซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 อุปกรณ์ 3 อุปกรณ์ แผ่นดิน 3,305,500.00 3,269,920.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 5 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 720 เก่า+เช่าเครื่อง 110 เครื่อง 720 เก่า+เช่าเครื่อง 110 เครื่อง แผ่นดิน 13,300,000.00 12,890,323.80
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 900,000.00 481,722.46
คุณภาพ 75% >80 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - จัดซื้อ e-book
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 4,000,000.00 3,990,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 161 คน 521 คน แผ่นดิน 2,200,000.00 3,638,253.35
คุณภาพ 75% >80 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,500,000.00 1,485,160.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 999,915.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 525,000.00 498,620.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-Collaboration)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 981,190.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.พระนครเหนือ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน - -
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ 480,000.00 470,800.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 1,000,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 7 เดือน 7 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 3,400,000.00 3,365,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 900,000.00 896,874.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,900,000.00 1,485,160.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 384,000.00 373,216.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,863,750.00 1,839,330.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการการพัฒนศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 136 คน 116 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 78.20% % รายได้ 35,000.00 31,000.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 413 คน 380 คน แผ่นดิน 332,800.00 301,170.00
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 95 คน 87 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 75.15% % รายได้ 23,000.00 21,400.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำเอกสารวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ขอเพิ่มโครงการ
ปริมาณ 62 คน 68 คน แผ่นดิน 52,900.00 51,699.60
คุณภาพ 82% 83.70% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริการงานทะเบียนแก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 51 คน 54 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ 135,000.00 114,676.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 83 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 73.30% % รายได้ 30,000.00 17,500.00
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsolf Power Point
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 57 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 90.40% % รายได้ 50,000.00 45,984.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำเอกสารวิชาการ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 56 คน แผ่นดิน 80,000.00 87,280.50
คุณภาพ 82% 81.60% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 45 คน 37 คน แผ่นดิน 150,000.00 142,238.50
คุณภาพ 82% 80% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานสหกิจศึกษา มทร.พระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 110 คน แผ่นดิน 100,000.00 83,527.00
คุณภาพ 82% 75% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -