แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผลผลิตที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร - ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หมวดรายจ่าย:งบเงินอุดหนุน
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ฯ
ปริมาณ 8 ทุน 8 ทุน แผ่นดิน 900,000.00 871,910.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการค่าลิขสิทธิซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 3 อุปกรณ์ 3 อุปกรณ์ แผ่นดิน 3,305,500.00 3,269,920.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 5 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 720 เก่า+เช่าเครื่อง 110 เครื่อง 720 เก่า+เช่าเครื่อง 110 เครื่อง แผ่นดิน 13,300,000.00 12,890,323.80
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 100 คน 100 คน แผ่นดิน 900,000.00 481,722.46
คุณภาพ 75% >80 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - จัดซื้อ e-book
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ชุด 1 ชุด แผ่นดิน 4,000,000.00 3,990,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ดูงาน/ฝึกอบรม - โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 161 คน 521 คน แผ่นดิน 2,200,000.00 3,638,253.35
คุณภาพ 75% >80 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,500,000.00 1,485,160.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 999,915.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 525,000.00 498,620.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ - พัฒนาเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-Collaboration)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 981,190.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.พระนครเหนือ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน - -
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ 480,000.00 470,800.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,000,000.00 1,000,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 7 เดือน 7 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 3,400,000.00 3,365,000.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 900,000.00 896,874.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,900,000.00 1,485,160.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 384,000.00 373,216.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -
โครงการพัฒนการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ แผ่นดิน 1,863,750.00 1,839,330.00
คุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ตามมาตรฐานข้อกำหนด 100 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน 3 เดือน เงินอื่น - -