แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 5 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
กองศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:รายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ ยกเลิก แผ่นดิน - -
คุณภาพ - ยกเลิก % รายได้ 96,500.00 0.00
เวลา - - เงินอื่น - -
โครงการสืบสานกฐินกาลประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หมวดรายจ่าย:รายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ ยกเลิก แผ่นดิน - -
คุณภาพ - ยกเลิก % รายได้ 50,000.00 0.00
เวลา - - เงินอื่น - -
กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา มหาราชินี"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 73 คน แผ่นดิน 59,400.00 34,061.00
คุณภาพ 82% 86.67 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทยผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1500 คน 1500 คน แผ่นดิน 200,000.00 205,663.00
คุณภาพ 82% 84.03% % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ82 พรรษามหาราชา"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 60 แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 86.36 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
สัมมนาเรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2553"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 82 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ78 พรรษา มหาราชินี"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 61 แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 84.23 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์82 พรรษามหาราชา"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 270 แผ่นดิน 150,000.00 56,518.00
คุณภาพ 82% 83.72 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "ราชมงคลพระนครถวายเทียนพรรษาสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพร"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 233 แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ 82% 86.63 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
กิจกรรม "12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์78 พรรษามหาราชินี"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 243 แผ่นดิน 150,000.00 150,000.00
คุณภาพ 82% 83.93 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:2 กิจกรรม
ปริมาณ 2300 คน 2493 คน แผ่นดิน 847,100.00 262,619.85
คุณภาพ 82% 89.30 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการร่วมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 200 คน 279 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 87 % รายได้ 20,000.00 18,687.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการวัฒนธรรมสัญจร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 60 แผ่นดิน 70,000.00 28,196.00
คุณภาพ 82 92.78 % รายได้ - -
เวลา 6 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 50 แผ่นดิน 50,000.00 27,510.80
คุณภาพ 82 95 % รายได้ - -
เวลา 6 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 53 แผ่นดิน 63,000.00 63,000.00
คุณภาพ 82% 88.8 % รายได้ - -
เวลา 4 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเยาวชนน้องใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 130 คน 179 แผ่นดิน 49,000.00 49,000.00
คุณภาพ 82% 84 % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 138 แผ่นดิน 250,000.00 250,000.00
คุณภาพ 82% 82 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 500 คน 130 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 74.4 % รายได้ 64,000.00 56,434.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรรำลึก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 300 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 82.2 % รายได้ 25,000.00 12,900.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 80 คน 89 แผ่นดิน 80,000.00 79,062.93
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดลำน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน - นครชัยศรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 110 แผ่นดิน 94,000.00 52,264.36
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
วัฒนธรรมสัญจร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 101 แผ่นดิน 95,900.00 86,431.00
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 103 แผ่นดิน 80,000.00 75,138.28
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 44 แผ่นดิน 10,730.00 9,295.00
คุณภาพ 82% 85.4 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 39 แผ่นดิน 13,430.00 10,885.00
คุณภาพ 82% 81.86 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาศิลปและประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 45 แผ่นดิน 20,180.00 12,405.00
คุณภาพ 82% 94.25 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดราชบุรีและ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 38 แผ่นดิน 13,930.00 8,750.00
คุณภาพ 82% 90.6 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและสระบุ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 40 คน 40 แผ่นดิน 11,140.00 9,290.00
คุณภาพ 82% 88.43 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 4
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 54 แผ่นดิน 52,040.00 50,375.00
คุณภาพ 82% 82.61 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 116 แผ่นดิน 99,100.00 95,889.31
คุณภาพ 82% 87.54 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
ศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยศิลป์ไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 150 คน 170 แผ่นดิน 27,500.00 26,805.00
คุณภาพ 82% 87.03 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะศิลปศาสตร์
โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 180 คน 220 แผ่นดิน 40,650.00 40,600.00
คุณภาพ 82% 90 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอนุรักษ์ละคอนชาตรีหลานหลวง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 50 แผ่นดิน 30,000.00 30,000.00
คุณภาพ 82% 82 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการวันสุนทรภู่
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 400 คน 400 แผ่นดิน 42,500.00 40,800.00
คุณภาพ 82% 84 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสืบสานวันภาษาไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1000 คน 1092 แผ่นดิน 130,000.00 108,156.50
คุณภาพ 82% 82 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเชิงวิจักษ์รายภาค (ภาคเหนือ)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 43 แผ่นดิน 90,000.00 90,000.00
คุณภาพ 82% 94 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 300 แผ่นดิน 35,000.00 35,000.00
คุณภาพ 82% 83 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพระนครรักษ์สิ่งแวดล้อม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 17 แผ่นดิน 60,000.00 59,820.00
คุณภาพ 82% 93 % รายได้ - -
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบ
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 70 คน แผ่นดิน 100,000.00 93,311.04
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 7 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 70 คน 75 คน แผ่นดิน 100,000.00 80,892.38
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 30 คน 30 คน แผ่นดิน 100,000.00 99,510.00
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการค่ายนักออกแบบรักษ์โลก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 120 คน 120 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 50,000.00 46,748.00
เวลา 5 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 350 คน 350 แผ่นดิน 29,000.00 28,957.50
คุณภาพ 82% 96 % รายได้ - -
เวลา 3 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 150 คน 150 แผ่นดิน 71,000.00 65,610.00
คุณภาพ 82% 98.57 % รายได้ - -
เวลา 5 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 90 คน 110 แผ่นดิน 94,000.00 92,960.00
คุณภาพ 82% 91.18 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสืบสานการแต่งกายผ้าไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:ไม่ใช้งบ
ปริมาณ 60 คน 60 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 86.67 % รายได้ 1,000.00 0.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 300 คน 300 แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ 3,000.00 1,949.00
เวลา 1 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะทางเชิงวัฒนธรรมไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 113 คน แผ่นดิน 300,000.00 299,998.00
คุณภาพ 82% 89.21% % รายได้ - -
เวลา 8 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการค่ายสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 150 คน 150 คน แผ่นดิน 150,000.00 149,157.00
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 8 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 100 คน 106 คน แผ่นดิน 160,000.00 158,790.00
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ - -
เวลา 4 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 15 คน 15 คน แผ่นดิน - -
คุณภาพ 82% 100% % รายได้ 40,000.00 40,000.00
เวลา 12 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โครงการ “ปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” (ปี 2553 – 2556)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 50 แผ่นดิน 29,700.00 29,700.00
คุณภาพ 82% 100 % รายได้ - -
เวลา 2 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการเรียนรู้ปรัชญาในการดำรงชีพของวิถีไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 50 คน 50 แผ่นดิน 83,500.00 83,500.00
คุณภาพ 82% 83.8 % รายได้ - -
เวลา 11 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -
โครงการ “ วิถีธรรม วิถีพุทธ ร่วมเรียนรู้การปฏิบัติธรรม” (พ.ศ. 2553- 2556)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 60 คน 60 แผ่นดิน 20,200.00 20,194.80
คุณภาพ 82% 81 % รายได้ - -
เวลา 10 เดือน ภายในเวลากำหนด เงินอื่น - -