แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 605,000.00 605,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์เพื่อเด็กทารก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 305,600.00 305,600.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 180,000.00 180,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทย : กรณีศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สินค้าขาดมือในช่วงเวลาที่มีจำกัด
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
การวางแผนการผลิตรวมเพื่อหาปริมาณการผลิตเหมาะที่สุดภายใต้ปริมาณความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 140,000.00 140,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
พัฒนาและสร้างเครื่องปิ้งหมูสะเต๊ะกึ่งอัตโนมัติ
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 25,000.00 25,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบ
การออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กพิการทางสมอง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ 1 โครงการ แผ่นดิน 290,000.00 290,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
การทอผ้าขิดลายไทยเพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 380,000.00 380,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 62,000.00 62,000.00
เวลา - - เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้เพื่อสุขภาพ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 170,000.00 170,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 400,000.00 400,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผงโลหะจากเศษซิเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์กลับคืนมาใช้ใหม่
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,140,000.00 1,140,000.00
เวลา - - เงินอื่น - -
โครงการการศึกษาความหยาบผิวมีอิทธิพลต่อการวัดค่าความแข็ง
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 142,500.00 142,500.00
เวลา - - เงินอื่น - -