แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

กิจกรรม แผน ผล งบประมาณ(บาท) จ่ายจริง(บาท)
กองนโยบายและแผน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างประเภทอาคาร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 150,000.00 150,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยสถาบัน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 1,000,000.00 1,000,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางสัมคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 35,000.00 35,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการทางไกลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 120,000.00 120,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 35,000.00 35,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 100,000.00 100,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการวิจัยการสร้างตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 40,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมระบบจองห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการประเมินผลการจัดองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัท ไทยเครื่องสนาม2525 จำกัด
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสระเกษ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 40,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการทัศนะของนักศึกษาต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตอบสนองอุปทานข้าวนาปรังของเกษตรกรไทย ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 40,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 20,000.00 20,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2551
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 40,000.00 40,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และช่วงเวลาสืบพันธุ์ของพืชวงศ์Podostemaceacในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 380,000.00 380,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
การประยุกต์ใช้ต้นแบบเบย์สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงของการถอนรายวิชาแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพระนครเหนือ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 50,000.00 50,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 25,000.00 25,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติแบบบูรณาการ เชิงเนื้อหาเพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง เรื่องการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระดับปริญาญาตรี
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 35,000.00 35,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยชุดทดลองสนามไฟฟ้าจากขั้วตัวนำไฟฟ้า
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 28,000.00 28,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 30,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage)ที่กำหนดจากผู้ผลิต กับการฉีกชิ้นทดสอบมาตรฐานASTM D955 Standard Test Method
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 150,000.00 150,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
หมวดรายจ่าย:
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 300,000.00 300,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา - - เงินอื่น - -
คณะศิลปศาสตร์
สภาพวิถีและความต้องการทางสังคมของกลุ่มคนจนเมือง
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 136,500.00 136,500.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย "ผลการสอนแทรกจริยธรรมในการสอนภาษาไทยโดยใช้เพลงและธรรมะเป็นสื่อ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 26,600.00 26,600.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย "การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 27,000.00 27,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย "การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย"
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 25,400.00 25,400.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
โครงการวิจัยการพัฒนาสารข้นจากแป้งกลอย
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 68,000.00 68,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมด้วยเทคนิคโฟโตแคตตาไลติคร่วมกับกระบวนการดูดซับ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 70,000.00 70,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 29,000.00 29,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยการเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้าในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์และเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 25,000.00 25,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 25,000.00 25,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
พฤติกรรมการเปิดรับและระดับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน 117,000.00 117,000.00
คุณภาพ - - % รายได้ - -
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย การเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 50,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อโครงการเพื่อสังคมของหน่วยงานที่มีการใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 50,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย การศึกษาภาพลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 50,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย การถ่ายทอดแนวความคิดและความเชื่อผ่านการใช้ภาพถ่ายตกแต่งบ้านกรณีศึกษาบ้านบางสะแก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 30,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 50,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 30,000.00 30,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยเรื่อง การสกัด ฤทธิ์ต้านมาลาเรียและฤทธิ์ต้านจุลชีพของมะพอก
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 100,000.00 100,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 50,000.00 50,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ่มสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 380,000.00 380,000.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยเครือข่ายตรวจจับไร้สายอัตราต่ำเพื่อใช้เตือนภัยน้ำท่วม
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 199,500.00 199,500.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -
โครงการวิจัยพลวัตการปรับตัวของประเพณีทำบุญทอดกฐิน
หมวดรายจ่าย:งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ:-
ปริมาณ 1 โครงการ - แผ่นดิน - -
คุณภาพ - - % รายได้ 142,500.00 142,500.00
เวลา 1 ปี 1 ปี เงินอื่น - -