รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552