เลือกหน่วยงาน
รหัสผ่าน
แจ้งการกรอกข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม (09/10/2552) ขอให้ทุกคณะ Download แบบฟอร์มไฟล์ Excel เพื่อนำไปกรอกข้อมูลดังนี้
 • ข้อมูลพื้นฐานปี 2550
 • ข้อมูลพื้นฐานปี 2551
 • เป้าหมายปี 2552
ไฟล์แนบ : แบบฟอร์ม (office 2003) | แบบฟอร์ม (office 2007)

จึงขอให้ทุกคณะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมาที่ e-mail: noc@rmutp.ac.th
แจ้งการแก้ไข (22/07/2552) แก้ไขเกณฑ์ในตัวชี้วัดที่ 12.2, 13 และ 14 ให้มีเกณฑ์ดังนี้
 • มีประเด็น 1,2 เป็น 1 คะแนน
 • มีประเด็น 1,2,3 เป็น 2 คะแนน
 • มีประเด็น 1,2,3,4 เป็น 3 คะแนน
 • มีประเด็น 1,2,3,4,5 เป็น 4 คะแนน
 • มีประเด็น 1,2,3,4,5,6 เป็น 5 คะแนน
และแก้ไขเกณฑ์ในตัวชี้วัดที่ 15 ให้มีเกณฑ์ดังนี้
 • มีประเด็น 1-2 ประเด็น เป็น 1 คะแนน
 • มีประเด็น 3-4 ประเด็น เป็น 2 คะแนน
 • มีประเด็น 5 ประเด็น เป็น 3 คะแนน
 • มีประเด็น 6 ประเด็น เป็น 4 คะแนน
 • มีประเด็น 7 ประเด็น เป็น 5 คะแนน
จึงขอให้ทุกคณะกรอก หรือแก้ไข ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ปรับใหม่นี้
แจ้งการแก้ไข (20/07/2552) แก้ไขเกณฑ์ในตัวชี้วัดที่ 9 ให้มีน้ำหนักเป็นร้อยละ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
 • ร้อยละ 68 เป็น 1 คะแนน
 • ร้อยละ 71 เป็น 2 คะแนน
 • ร้อยละ 74 เป็น 3 คะแนน
 • ร้อยละ 77 เป็น 4 คะแนน
 • ร้อยละ 80 เป็น 5 คะแนน
จึงขอให้ทุกคณะกรอก หรือแก้ไข ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ปรับใหม่นี้