รายงานผลการประเมินผลตนเองของ (Sar Card)
 
1.00 - 1.49
 
1.50 - 2.49
 
2.50 - 3.49
 
3.50 - 4.49
 
4.50 - 5.00
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี52
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
6 เดือน (1 ตค. 51 - 31 มีค. 52) 9 เดือน (1 ตค. 51 - 30 มิย. 52) 12 เดือน (1 ตค. 51 - 30 กย. 52)
ปี 50 ปี 51 ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง
ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง
ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ              
1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 4.0857 3.4917 -
 
 
 
2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4.6752 4.4349 -
 
 
 
3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา                  
  3.1 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของผู้นำนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา - - 5
 
 
 
  3.2 ระดับความสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน - - 5
 
 
 
  3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม - - 5
 
 
 
  3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 5
 
 
 
4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา                  
  4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต                  
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 86.2806 79.8082 80
 
 
 
  4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 63.0086 86 75
 
 
 
  4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด - - 75
 
 
 
  4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                  
  4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 7.1153 24.2800 7
 
 
 
  4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ - - 8
 
 
 
  4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ / นักวิจัยประจำ - - 70
 
 
 
5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล - 4 5
 
 
 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ              
6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา                  
  6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต - - 5
 
 
 
  6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา - - 5
 
 
 
7 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                  
  7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4 4.5000 5
 
 
 
  7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. - 4.5600 5
 
 
 
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ              
8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 3.5000 4.2700 5
 
 
 
9 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 26.7600 58.1200 5
 
 
 
10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 4.1495 4.7000 5
 
 
 
11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 5 5
 
 
 
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน ไม่ได้ดำเนินการ PMQA อย่างต่อเนื่อง              
12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา                  
  12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 4.8843 4.7799 5
 
 
 
  12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา-มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ - - 5
 
 
 
13 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 5 5 5
 
 
 
14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 5 5 5
 
 
 
15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา - - 5
 
 
 
16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 5 5 5
 
 
 
17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 4 5
 
 
 
18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า - - 5
 
 
 
รวม                        
คะแนนเต็ม 5