กพร. ปีงบประมาณ 2552

ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552(ผลการเจรจา ณ วันที่ 18 ก.ย.51)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

การแก้ไขรายละเอียดคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2552