คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Access rights)

ผู้ใช้ ประเภทของผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
Password View Edit Modify Grant
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ผู้รับบริการ right access
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะบริหารธุรกิจ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะศิลปศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
สำนักงานอธิการบดี ผู้กรอกข้อมูลหน่วยงาน right access right access right access
ผู้ติดตามผล กพร. ผู้บริหารระบบ right access right access right access right access right access

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • View
  ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล
 • Password
  ผู้ใช้จะมีรหัสเพื่อเข้าใช้ระบบ
 • Edit
  ผู้ใช้มีสิทธิในการใส่ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเฉพาะคณะหรือหน่วยงานตนเอง
 • Modify
  ผู้ใช้มีสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทุกคณะหรือหน่วยงาน
 • Grant
  ผู้ใช้มีสามารถ สร้างผู้ใช้อื่นๆ และมอบสิทธิในการจัดการต่างๆ