รายงานผลการประเมินผลตนเองของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Sar Card)

 
1.00 - 1.49
 
1.50 - 2.49
 
2.50 - 3.49
 
3.50 - 4.49
 
4.50 - 5.00
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายปี
2553
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
6 เดือน
(1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2553)
9 เดือน
(1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2553)
12 เดือน
(1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2553)
ปี 2551 ปี 2552 ผลงาน ประเมินตนเอง ผลงาน ประเมินตนเอง ผลงาน ประเมินตนเอง
รวม 100
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 45)
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 5
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
3.1 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของผู้นำนักศึกษาในการประกันคุณภาพ
2.5
3.2 ระดับความสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน
2.5
3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
2.5
3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
4
4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
3
4.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
3
4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
4
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
3
4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ / นักวิจัยประจำ
3
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 5
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
5
6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
5
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม
8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
1.5
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
1.5
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 1
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา
12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสถาสถาบันอุดมศึกษา
5
12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
5
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 2
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
14.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
1
14.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
2
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
15.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
2.5
15.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
2.5
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 3
ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า 2