ความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายการดีมากดีพอใช้ควรปรับปรุง
1. ความทันสมัยของข้อมูล
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ และปัญหาของการใช้บริการ

รายงานผล

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายการนักศึกษา (12)บุคลากร (33)ผู้บริหาร (22)บุคคลทั่วไป (27)รวม (94)
รวม3.673.222.843.183.18
1. ความทันสมัยของข้อมูล3.583.272.773.263.19
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล3.503.212.823.043.11
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้3.833.272.822.963.15
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ3.753.122.953.153.17
5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่3.673.122.733.073.09
6. รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ3.673.332.953.593.36