การกำหนดสิทธิ

ผู้ใช้งาน ประเภทผู้ใช้ สิทธิ
View Edit Modify
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ผู้รับบริการ
สำนักประกันคุณภาพ (ภาพรวม มทร.พระนคร) ผู้ติดตามผล กพร.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์ กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กรอกข้อมูลหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรอกข้อมูลหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี กรอกข้อมูลหน่วยงาน

ความหมายของการกำหนดสิทธิ

  • View: ดูรายงานผล Sar Card
  • Edit: กรอกข้อมูลของหน่วยงานตนเอง
  • Modify: ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทุกหน่วยงาน